• Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku

    Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej: https://www.zamek.edu.pl/

    • Data publikacji głównej strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji głównej strony internetowej:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Główna strona internetowa

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,
    • Materiały multimedialne nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego,
    • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych itp.)
    • Brak tytułów alternatywnych dla zdjęć i grafik

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Sinicki.
    • E-mail: informatyk [MAŁPA] zamek.edu.pl
    • Telefon: 895192627

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku
    • Adres: Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek
    • E-mail: zs.olsztynek [MAŁPA] zamek.edu.pl
    • Telefon: 895192627

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Siedziba główna Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6: obejmuje budynek gmachu głównego, budynek B (na prawo od bramy wjazdowej), budynek C (na lewo od bramy wjazdowej), oraz salę gimnastyczną oddaloną o około 150m. Wszystkie budynki z wyjątkiem sali gimnastycznej wyposażone są w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

    Siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku, ul. Klikowicza 4: Do budynku prowadzą schody. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

    W budynkach Zespołu Szkół nie ma wind, brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Informacje dodatkowe

    • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
    • Strona zawiera przyciski do zmiany rozmiaru tekstu, oraz posiada wersję dla osób słabowidzących

     

    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - wersja niedostępna

    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - wersja dostepna