• I Liceum Ogólnokształcące

   • Absolwent  I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku:

    • jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, zna i  szanuje historię
      i kulturę narodową, kultywuje tradycje rodzinne i patriotyczne,
    • jest przygotowany do odbioru dóbr kultury, dbale posługuje się językiem polskim,
    • skutecznie porozumiewa  się językiem obcym,
    • jest dobrze przygotowany do podejmowania ważnych decyzji  dotyczących dalszej drogi kształcenia,  umiejętnie posługuje się zdobyta wiedzą,
    • posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy i kreatywny, podejmuje inicjatywy
     do pracy zespołowej,
    • wyraża życzliwość, uczciwość, wiarygodność, szacunek i jest tolerancyjny wobec innych, odważnie reaguje na zło, odpowiedzialnie korzysta z zasobów środowiska naturalnego,
    • cechuje się wysoka kulturą osobistą, jest wrażliwy, tolerancyjny i bezinteresowny, chętny
     do niesienia pomocy,
    • potrafi krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, posiada umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
    • po ukończeniu szkoły absolwent powinien nadal szanować tradycję szkolną, darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego wykształceniem i wychowaniem.
    • cechuje się niezwykłą odpowiedzialnością za siebie i innych, potrafi współpracować w grupie, drużynie, jest zdyscyplinowany,
    • zna zasady udzielania pierwszej pomocy,
    • jest zdolny do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych, nietypowych,
     jest odporny na stres.