• Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne

   • Absolwent Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego w Olsztynku

    W Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego w Olsztynku uczniowie kształcą się
    w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności. 

    Absolwent technik hotelarstwa

    W trakcie cyklu nauczania technik hotelarstwa zdobywa wiedzę ogólną i zawodową
    z zakresu przedmiotów ogólno-ekonomicznych i specjalistycznych. Treści zawarte w trzech blokach programowych tj. ekonomiczno-prawnym, obsługi gościa hotelowego oraz techniki pracy biurowej umożliwiają nabycie umiejętności i kwalifikacji w tym zawodzie. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

    W czasie realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące:

    • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
    • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
    • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych
     i rekreacyjnych,
    • wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
    • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
    • współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
    • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych
     i przepisów ochrony środowiska,
    • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
    • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

    Absolwent ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt
    z zagranicznymi turystami lub kontrahentami. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne
    i praktyki zawodowe.

    Typowymi miejscami pracy absolwenta technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne. Może być on również zatrudniony w organach pracy samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżach organizacyjnych
    i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą
    w zakresie świadczenia usług noclegowych.

    Po ukończeniu technikum absolwent technik hotelarstwa ma możliwość podjęcia studiów wyższych w ramach dalszej specjalizacji w tej dziedzinie (hotelarstwo i turystyka) lub w dziedzinie ekonomicznej.

    Absolwent technik żywienia i usług gastronomicznych

    Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód przede wszystkim dla osób lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o sylwetkę swoją i innych, myślących
    o zdrowym odżywianiu oraz cechujących się przedsiębiorczością.

                W trakcie nauki kandydaci na techników żywienia i usług gastronomicznych zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

    • przestrzegania procedur zapewniających jakość usług i bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
    • planowania jadłospisów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i oceniania sposobu żywienia,
    • stosowania zasad racjonalnej gospodarki żywnością,
    • oceniania żywności na etapie magazynowania, procesu technologicznego
     i ekspedycji,
    • dobierania i użytkowania maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w zakładach gastronomicznych,
    • planowania i monitorowania procesów produkcji potraw i napojów,
    • przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych,
    • przygotowywania, porcjowania i dekorowania potraw i napojów zgodnie z recepturą,
    • przygotowywania ofert i prowadzenia promocji oraz sprzedaży usług gastronomicznych,
    • wykonywania czynności związanych z planowaniem i realizacją usług gastronomicznych,
    • stosowania specjalistycznych programów komputerowych do wykonywania zadań.

     

    Ponadto w zakresie wykonywania zadań zawodowych zapoznają się z zagadnieniami:

    • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
     i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
    • udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
    • stosowania przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
    • posługiwania się językiem obcym,
    • korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji,
    • organizowania pracy małego zespołu.

                Zawód daje bardzo dużo perspektyw zatrudnienia: w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia, organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu. Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, agroturystyki, hotelarskich, itp.

     

    Absolwent technik technologii  żywności

    Technik technologii żywności to zawód przyszłości. Zdrowe odżywianie jest modne,
    a coraz więcej osób chce mieć ładną sylwetkę i cieszyć się dobrym zdrowiem. Dlatego na rynku jest coraz więcej pracy dla specjalistów od żywienia.

    Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji oraz koryguje zaobserwowane wady
    i braki. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu technologicznego. Technik wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych.

    Dodatkowym atutem dla zawodu technik technologii żywności jest zdobycie umiejętności
    w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Technik wykonuje czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych. Ocenia organoleptycznie surowce, półprodukty, wyroby gotowe i dodatki do żywności.

    Wyszkoleni technicy mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych (dostawcy dodatków do żywności, środków do mycia i dezynfekcji, itp), w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności,
    w placówkach zajmujących się przechowaniem i handlem żywnością. Praca w zawodzie technika technologii żywności to praca zespołowa, charakteryzująca się dużą różnorodnością i urozmaiceniem, pozbawiona monotonii i rutyny, dająca ogromne możliwości awansu, dobrych zarobków i rozwijania kariery zawodowej.

     

    Posiadacz dyplomu technik technologii żywności potrafi:

    • dobierać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych,
    • wykonywać czynności związane z prowadzeniem procesów produkcji wyrobów spożywczych,
    • użytkować maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków
     do żywności i materiałów pomocniczych oraz wyrobów gotowych,
    • użytkować środki transportu wewnętrznego,
    • planować procesy produkcji wyrobów spożywczych,
    • przeprowadzać ocenę organoleptyczną i analizę sensoryczną surowców, dodatków
     do żywności i materiałów pomocniczych oraz wyrobów gotowych,
    • posługiwać się dokumentacją technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych,
    • określać warunki magazynowania wyrobów gotowych,
    • posługiwać się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych,
    • dobierać metody utrwalania półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych,
    • dobierać do badań próbki surowców, półproduktów i produktów, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych,
    • posługiwać się sprzętem i aparaturą laboratoryjną stosowanymi do badania jakości żywności,
    • stosować przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.