• Sposoby komunikowania się rodziców z nauczycielami

     • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku w związku z epidemią sposobem komunikowania się rodziców z nauczycielami jest przesyłanie informacji w wiadomości tekstowej w dzienniku elektronicznym.

      Inne formy komunikacji (telefon, inne komunikatory) rodzice ustalają indywidualnie z nauczycielami.

      Kontakt ze szkołą:

      • telefon/fax 89 519 26 27
      • email zs.olsztynek@zamek.edu.pl
      • dziennik elektroniczny 
      • z wychowawcą w sposób ustalony dotychczas

      Zapraszam do komunikowania się z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, biblioteką i dyrektorem szkoły.

      Ewa Orłowska
      dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku 

     • Egzamin próbny

     • Maturzysto !
      Szkoła przystępuje do próbnego egzaminu maturalnego w sesji kwiecień 2020.

      Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl)

      W dniach od 2 do 8 kwietnia 2020 r. odbędzie się próbny egzamin maturalny dla uczniów kl. III liceum i IV technikum Zespołu Szkół w Olsztynku

      Arkusze będą dostępne  w poszczególnych dniach na stronie CKE o godzinie 9:00 i o 14:00 .  Uczniowie będą rozwiązywali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie.  Uczniowie będą mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić  oraz przekazać uczniom informację zwrotną.

      Próbny egzamin maturalny będzie  przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).  Nie wystawia się ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

      W dniach matury próbnej w klasie III LO i IV THG nie odbywają się inne lekcje wg planu szkolnego. Uczestnictwo w tym egzaminie jest obowiązkowe.

      Harmonogram matur

      2 kwietnia (czwartek)

      • 9:00 język polski -poziom PP
      • 14:00 język polski - poziom PR

      3 kwietnia (piątek)

      • 9:00 matematyka PP
      • 14:00 matematyka PR

      6 kwietnia (poniedziałek)

      • języki obce nowożytne (angielski, niemiecki) PP
      • języki obce nowożytne (angielski,  niemiecki) PR

      7 kwietnia (wtorek)

      • 9:00 biologia (PR) ,  wos PR
      • 14:00  geografia PR

      8 kwietnia (środa)

      • 9:00chemia (PR)

      Zasady oceniania dla uczniów zostaną zamieszczone 15 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

     • Informacja w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w Zespole Szkół w Olsztynku od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r.  organizowane są zajęcia z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. 

      W tym okresie, realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego odbywa się według tygodniowego rozkładu zajęć umieszczonego w dzienniku elektronicznym.

      ZAJĘCIA ORGANIZOWANE Z UCZNIAMI ZGODNIE Z TYGODNIOWYM ROZKŁADEM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH


      W dzienniku elektronicznym:
      nauczyciele:  wpisują temat zajęć, wpisują realizację podstawy programowej, za pomocą opcji/narzędzia „zadania domowe” przesyłają zakres treści zajęć oraz załączniki 
      (np. instrukcje do zadania, polecenia, karty pracy, strony podręcznika, źródła pomocnicze, linki do materiałów edukacyjnych, polecane programy publicznej TV, materiały opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży) i materiały opracowane przez nauczyciela, 
      uczniowie: wykonują zadania, polecenia przekazane przez nauczyciela, a zadania wskazane do  sprawdzenia bądź do oceny szkolnej przez nauczyciela wysyłają  w załączniku.

      FREKWENCJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH ORANIZOWANYCH ZGODNIE Z TYGODNIOWYM ROZKŁADEM ZAJĘĆ

      Podejmowana przez ucznia aktywność w trakcie zajęć zdalnego kształcenia z nauczycielem jest oznaczona jako „obecny” w dzienniku elektronicznym. W przypadku braku aktywności, 
      ma zastosowanie „nieobecny”.  

      Uczeń powinien zgłosić niemożliwość korzystania z komputera, urządzenia do wykonywania zadań  i poleceń (mają ograniczony dostęp do komputera, z którego korzysta również rodzeństwo)  w czasie zajęć zgłosić nauczycielowi  w sposób ustalony z nauczycielem.

      Frekwencją uczniów w okresie kształcenia na odległość zarządza wychowawca klasy (usprawiedliwienia, zwolnienia)

      INNE METODY I TECHNIKI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI

      Zintegrowana Platforma Edukacyjna udostępniona pod adresem www.epodreczniki.pl – zaleca się założenie konta dla nauczyciela i uczniów w celu wykorzystania współpracy nauczyciela z uczniami, niezbędne konta pocztowe do współdziałania w grupie.

      Nauczyciele: wykorzystują rekomendowane materiały edukacyjne do realizacji podstawy programowej, scenariusze lekcji,  zadania polecają do wykonania przez uczniów,
      Uczniowie: współpracują z nauczycielem i korzystają z rekomendowanych materiałów edukacyjnych.

      Inne środki komunikacji elektronicznej mają zapewnić wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; wykorzystanie tych środków komunikacji jest dodatkowym narzędziem komunikacji, który ustalają wspólnie nauczyciel-uczniowie, wychowawca-uczniowie.

      REALIZACJA KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (np. BRAK DOSTĘPU DO KOMPUTERA I INTERNETU)

      Uczeń, który nie ma możliwości realizowania kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik (on-line) jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy o tym fakcie. Zostaną wówczas zastosowane inne sposoby kształcenia na czas ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku.

      W przypadku takiej sytuacji nauczyciele przygotują materiały edukacyjne do realizacji zajęć w formie papierowej, które zostaną przesłane pocztą na adres zamieszkania ucznia, podany w dzienniku elektronicznym, e-sekretariat.

      Uczeń, który zgłosi fakt woli kształcenia zdalnego w formie papierowej jest zwolniony z frekwencji na zajęciach kształcenia na odległość i w dzienniku elektronicznym ma zaznaczone w frekwencji – „zwolniony”.

      Obowiązkiem ucznia jest wykonać polecenia i zadania przesłane przez nauczycieli oraz uzgodnić telefonicznie przekazanie materiałów do sprawdzenia przez nauczycieli w określonym terminie. Kontakt tel.   89 519 26 27

      ORGANIZACJA ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

      Nauczyciel zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych jest do dyspozycji uczniów, udziela wyjaśnień do pytań zadanych różnymi środkami komunikacji, dopuszcza się wykorzystanie transmisji video.

      Nauczyciel  przesyła uczniom zaplanowany przez siebie materiał w dzienniku elektronicznym przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel uwzględnia następujące treści: tematykę zajęć, przypisuje podstawę programową, numer strony podręcznika i kart pracy, oraz umieszcza linki do  e- podręcznika lub do innych stron www, proponuje programy publicznej telewizji i radiofonii, materiały opublikowane na stronach CKE i OKE.

      Nauczyciel ustala zasady oceniania prac, wskazuje wyraźnie, która praca podlega ocenie oraz jaką kategorię ma przypisaną w dzienniku elektronicznym.

      Przy ocenie uwzględnia się indywidualne możliwości psychofizyczne i edukacyjne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych. Ustala się również czas i sposób odesłania wykonanego zadania.

      ZASADY W PLANOWANIU ZAKRESU TREŚCI NAUCZANIA DLA NAUCZYCIELI 
      W planowaniu zakresu treści nauczania w szczególności uwzględnić należy: 

      1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
      2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
      3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 
      4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 
      5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

      PRACA ZDALNA PEDAGOGA SZKOLNEGO
      Szkolny pedagog pełni dyżur dla uczniów i rodziców zdalnie,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 900 do 1300. Kontakt-  numer telefonu  507 120 322, wiadomości tekstowe w dzienniku elektronicznym do pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny udziela także konsultacji i porad w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

     • Komunikat w sprawie ograniczenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół w Olsztynku od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r.

     •  Sekretariat w zamku, ul. Zamkowa 6 - czynny od 7:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku
      Sekretariat liceum ogólnokształcące ul. Klikowicza 4 – nieczynny
      Wszystkie sprawy zrealizujecie Państwo w sekretariacie ul. Zamkowa 6 bądź telefonicznie 895192627

       

      Podstawa prawna:

      Zarządzenie nr 17/2019/20 dyrektora Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

      z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół
      w Olsztynku w związku Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020. 410).

       

      1. W okresie od dnia 12 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r. ograniczam funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku poprzez zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej w I Liceum Ogólnokształcącym, w Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym i w Branżowej Szkole I Stopnia
       w Olsztynku.

      2. W Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym i w Branżowej Szkole I Stopnia zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę.

      3. W Branżowej Szkole I Stopnia uczniów - pracowników młodocianych, gdzie praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;

      4. W przypadku uczniów – pracowników młodocianych, w okresie od 16 marca do 25 marca 2020 r., zostają zawieszone turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego.

      W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko do 8 r. ż., z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, dotyczy pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Olsztynku

      Zobowiązuje nauczycieli i wychowawców do poinformowania uczniów i rodziców:

      1. Czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. Okres dwutygodniowego zawieszenia zajęć lekcyjnych to nie czas wolny od obowiązków szkolnych,

      2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie ma lekcji w szkole,

      3. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwolą uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę
       a dostęp do tych zasobów jest bezpłatny

      4. nauczyciele udostępnią materiały edukacyjne, zadania, karty pracy oraz źródła stron do nauki w domu w sposób wypracowany przez Rade Pedagogiczną i ogłoszony
       w dniu 16 marca 2020 r. za pomocą dziennika elektronicznego i innych komunikatorów,

      5. wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy, dlatego też zobowiązani jesteśmy do przestrzegania przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zachowania odpowiedzialności,

      6. rygorystycznie przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywamy, właściwego mycia rąk oraz unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

      Informacja MEN o Zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ze strony www.men.gov.pl