• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich od 1995 roku corocznie organizowany jest przez UNESCO. Celem święta jest promowanie czytelnictwa oraz poruszanie problematyki praw autorskich i ochrony własności intelektualnej. 

      Data obchodów nawiązuje do dnia śmierci trzech wybitnych postaci, którymi są Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. To także dzień urodzin lub śmierci wielu innych sławnych pisarzy, na przykład Vladimira Nabokova, Maurice’a Druona, czy Halldora Laxnessa. Inicjatorem pomysłu ustanowienia święta był wydawca z Walencji, Vincete Clavel Andres. Początkowo data święta miała zostać ustanowiona w dniu urodzin Cervantesa (7 październik), jednak ze względu na całkowity jej brak pewności, ostatecznie ustalono datę na 23 kwietnia. 

      Już od 1930 roku Dzień Książki jest oficjalnym świętem w Hiszpanii, zaś od 1964 roku święto obchodzone jest we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. W Katalonii istnieje piękny zwyczaj związany z tradycyjnymi obchodami patrona – św. Jerzego. W tym dniu kobiety otrzymują od mężczyzn czerwone róże symbolizujące krew pokonanego przez patrona smoka, a kobiety w dowodzie wdzięczności wręczają mężczyznom książki.

      W związku z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, UNESCO corocznie przyznaje tytuł „Światowej Stolicy Książki” dla miasta, które przygotowało najlepszy program promujący czytanie książek. Pierwszym miastem, które otrzymało zaszczytny tytuł był Madryt. 

      Pierwsza międzynarodowa konwencja ochrony praw autorskich dzieł literackich i artystycznych miała miejsce w 1886 roku. Siedemdziesiąt lat później, od 1956 roku zaczęła obowiązywać Powszechna Konwencja ds. Copyright, zaś Polska dołączyła do niej w 1976 roku. Znak „copyright” odnosi się do zastrzeżenia praw autorskich różnych dzieł wydawniczych. Z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich organizowane są w Polsce wydarzenia promujące czytelnictwo książek i ochronę własności intelektualnej. W obchody angażują się przede wszystkim biblioteki, księgarnie czy instytucje naukowe.
      Źródło: https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich

     • Sposoby komunikowania się rodziców z nauczycielami

     • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku w związku z epidemią sposobem komunikowania się rodziców z nauczycielami jest przesyłanie informacji w wiadomości tekstowej w dzienniku elektronicznym.

      Inne formy komunikacji (telefon, inne komunikatory) rodzice ustalają indywidualnie z nauczycielami.

      Kontakt ze szkołą:

      • telefon/fax 89 519 26 27
      • email zs.olsztynek@zamek.edu.pl
      • dziennik elektroniczny 
      • z wychowawcą w sposób ustalony dotychczas

      Zapraszam do komunikowania się z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, biblioteką i dyrektorem szkoły.

      Ewa Orłowska
      dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku 

     • Egzamin próbny

     • Maturzysto !
      Szkoła przystępuje do próbnego egzaminu maturalnego w sesji kwiecień 2020.

      Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl)

      W dniach od 2 do 8 kwietnia 2020 r. odbędzie się próbny egzamin maturalny dla uczniów kl. III liceum i IV technikum Zespołu Szkół w Olsztynku

      Arkusze będą dostępne  w poszczególnych dniach na stronie CKE o godzinie 9:00 i o 14:00 .  Uczniowie będą rozwiązywali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie.  Uczniowie będą mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić  oraz przekazać uczniom informację zwrotną.

      Próbny egzamin maturalny będzie  przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).  Nie wystawia się ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

      W dniach matury próbnej w klasie III LO i IV THG nie odbywają się inne lekcje wg planu szkolnego. Uczestnictwo w tym egzaminie jest obowiązkowe.

      Harmonogram matur

      2 kwietnia (czwartek)

      • 9:00 język polski -poziom PP
      • 14:00 język polski - poziom PR

      3 kwietnia (piątek)

      • 9:00 matematyka PP
      • 14:00 matematyka PR

      6 kwietnia (poniedziałek)

      • języki obce nowożytne (angielski, niemiecki) PP
      • języki obce nowożytne (angielski,  niemiecki) PR

      7 kwietnia (wtorek)

      • 9:00 biologia (PR) ,  wos PR
      • 14:00  geografia PR

      8 kwietnia (środa)

      • 9:00chemia (PR)

      Zasady oceniania dla uczniów zostaną zamieszczone 15 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

     • Informacja w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w Zespole Szkół w Olsztynku od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r.  organizowane są zajęcia z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. 

      W tym okresie, realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego odbywa się według tygodniowego rozkładu zajęć umieszczonego w dzienniku elektronicznym.

      ZAJĘCIA ORGANIZOWANE Z UCZNIAMI ZGODNIE Z TYGODNIOWYM ROZKŁADEM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH


      W dzienniku elektronicznym:
      nauczyciele:  wpisują temat zajęć, wpisują realizację podstawy programowej, za pomocą opcji/narzędzia „zadania domowe” przesyłają zakres treści zajęć oraz załączniki 
      (np. instrukcje do zadania, polecenia, karty pracy, strony podręcznika, źródła pomocnicze, linki do materiałów edukacyjnych, polecane programy publicznej TV, materiały opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży) i materiały opracowane przez nauczyciela, 
      uczniowie: wykonują zadania, polecenia przekazane przez nauczyciela, a zadania wskazane do  sprawdzenia bądź do oceny szkolnej przez nauczyciela wysyłają  w załączniku.

      FREKWENCJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH ORANIZOWANYCH ZGODNIE Z TYGODNIOWYM ROZKŁADEM ZAJĘĆ

      Podejmowana przez ucznia aktywność w trakcie zajęć zdalnego kształcenia z nauczycielem jest oznaczona jako „obecny” w dzienniku elektronicznym. W przypadku braku aktywności, 
      ma zastosowanie „nieobecny”.  

      Uczeń powinien zgłosić niemożliwość korzystania z komputera, urządzenia do wykonywania zadań  i poleceń (mają ograniczony dostęp do komputera, z którego korzysta również rodzeństwo)  w czasie zajęć zgłosić nauczycielowi  w sposób ustalony z nauczycielem.

      Frekwencją uczniów w okresie kształcenia na odległość zarządza wychowawca klasy (usprawiedliwienia, zwolnienia)

      INNE METODY I TECHNIKI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI

      Zintegrowana Platforma Edukacyjna udostępniona pod adresem www.epodreczniki.pl – zaleca się założenie konta dla nauczyciela i uczniów w celu wykorzystania współpracy nauczyciela z uczniami, niezbędne konta pocztowe do współdziałania w grupie.

      Nauczyciele: wykorzystują rekomendowane materiały edukacyjne do realizacji podstawy programowej, scenariusze lekcji,  zadania polecają do wykonania przez uczniów,
      Uczniowie: współpracują z nauczycielem i korzystają z rekomendowanych materiałów edukacyjnych.

      Inne środki komunikacji elektronicznej mają zapewnić wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; wykorzystanie tych środków komunikacji jest dodatkowym narzędziem komunikacji, który ustalają wspólnie nauczyciel-uczniowie, wychowawca-uczniowie.

      REALIZACJA KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (np. BRAK DOSTĘPU DO KOMPUTERA I INTERNETU)

      Uczeń, który nie ma możliwości realizowania kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik (on-line) jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy o tym fakcie. Zostaną wówczas zastosowane inne sposoby kształcenia na czas ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku.

      W przypadku takiej sytuacji nauczyciele przygotują materiały edukacyjne do realizacji zajęć w formie papierowej, które zostaną przesłane pocztą na adres zamieszkania ucznia, podany w dzienniku elektronicznym, e-sekretariat.

      Uczeń, który zgłosi fakt woli kształcenia zdalnego w formie papierowej jest zwolniony z frekwencji na zajęciach kształcenia na odległość i w dzienniku elektronicznym ma zaznaczone w frekwencji – „zwolniony”.

      Obowiązkiem ucznia jest wykonać polecenia i zadania przesłane przez nauczycieli oraz uzgodnić telefonicznie przekazanie materiałów do sprawdzenia przez nauczycieli w określonym terminie. Kontakt tel.   89 519 26 27

      ORGANIZACJA ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

      Nauczyciel zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych jest do dyspozycji uczniów, udziela wyjaśnień do pytań zadanych różnymi środkami komunikacji, dopuszcza się wykorzystanie transmisji video.

      Nauczyciel  przesyła uczniom zaplanowany przez siebie materiał w dzienniku elektronicznym przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel uwzględnia następujące treści: tematykę zajęć, przypisuje podstawę programową, numer strony podręcznika i kart pracy, oraz umieszcza linki do  e- podręcznika lub do innych stron www, proponuje programy publicznej telewizji i radiofonii, materiały opublikowane na stronach CKE i OKE.

      Nauczyciel ustala zasady oceniania prac, wskazuje wyraźnie, która praca podlega ocenie oraz jaką kategorię ma przypisaną w dzienniku elektronicznym.

      Przy ocenie uwzględnia się indywidualne możliwości psychofizyczne i edukacyjne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych. Ustala się również czas i sposób odesłania wykonanego zadania.

      ZASADY W PLANOWANIU ZAKRESU TREŚCI NAUCZANIA DLA NAUCZYCIELI 
      W planowaniu zakresu treści nauczania w szczególności uwzględnić należy: 

      1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
      2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
      3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 
      4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 
      5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

      PRACA ZDALNA PEDAGOGA SZKOLNEGO
      Szkolny pedagog pełni dyżur dla uczniów i rodziców zdalnie,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 900 do 1300. Kontakt-  numer telefonu  507 120 322, wiadomości tekstowe w dzienniku elektronicznym do pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny udziela także konsultacji i porad w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

     • Komunikat w sprawie ograniczenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół w Olsztynku od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r.

     •  Sekretariat w zamku, ul. Zamkowa 6 - czynny od 7:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku
      Sekretariat liceum ogólnokształcące ul. Klikowicza 4 – nieczynny
      Wszystkie sprawy zrealizujecie Państwo w sekretariacie ul. Zamkowa 6 bądź telefonicznie 895192627

       

      Podstawa prawna:

      Zarządzenie nr 17/2019/20 dyrektora Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

      z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół
      w Olsztynku w związku Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020. 410).

       

      1. W okresie od dnia 12 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r. ograniczam funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku poprzez zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej w I Liceum Ogólnokształcącym, w Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym i w Branżowej Szkole I Stopnia
       w Olsztynku.

      2. W Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym i w Branżowej Szkole I Stopnia zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę.

      3. W Branżowej Szkole I Stopnia uczniów - pracowników młodocianych, gdzie praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;

      4. W przypadku uczniów – pracowników młodocianych, w okresie od 16 marca do 25 marca 2020 r., zostają zawieszone turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego.

      W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko do 8 r. ż., z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, dotyczy pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Olsztynku

      Zobowiązuje nauczycieli i wychowawców do poinformowania uczniów i rodziców:

      1. Czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. Okres dwutygodniowego zawieszenia zajęć lekcyjnych to nie czas wolny od obowiązków szkolnych,

      2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie ma lekcji w szkole,

      3. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwolą uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę
       a dostęp do tych zasobów jest bezpłatny

      4. nauczyciele udostępnią materiały edukacyjne, zadania, karty pracy oraz źródła stron do nauki w domu w sposób wypracowany przez Rade Pedagogiczną i ogłoszony
       w dniu 16 marca 2020 r. za pomocą dziennika elektronicznego i innych komunikatorów,

      5. wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy, dlatego też zobowiązani jesteśmy do przestrzegania przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zachowania odpowiedzialności,

      6. rygorystycznie przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywamy, właściwego mycia rąk oraz unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

      Informacja MEN o Zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ze strony www.men.gov.pl

     • Beka w kinie polskim? O roli humoru w popkulturze

     • Pod takim sympatycznym, choć enigmatycznym hasłem odbyły się warsztaty filmowe w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół im. K.C.Mrongowiusza w Olsztynku poprowadzone przez filmoznawcę - pana doktora Karola Jachymka oraz zorganizowane przez panią Magdalenę Rudnicką - Liderkę Filmoteki Szkolnej.

      Wzięli w nich udział uczniowie klasy 8a ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku pod opieką pani Małgorzaty Zapadki oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Olsztynku. Uczestnicy warsztatów poszerzali swoją wiedzę na temat komizmu, ironii, groteski, satyry oraz absurdu w oparciu o fragmenty filmów A. Kondratiuka oraz M. Piwowskiego. Uczniowie tworzyli własne dialogi z wykorzystaniem komizmu słownego i sytuacyjnego oraz kreowali oryginalne memy. Spróbowali też swoich sił w stand-upie. Było bardzo twórczo, wesoło i zaskakująco.

     • "OTWARTE DRZWI" w ramach Ogólnoświatowej Kampanii "Biała wstążka"


     • Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Olsztynku

     • 8 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zaczęliśmy tak,  jak większość szkół w Polsce od zaśpiewania hymnu Polski o godzinie 11.11.W ten sposób włączyliśmy się do akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.  Następnie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły uczcili minutą ciszy żołnierzy, którzy przez wiele stuleci walczyli w obronie Polski i narodu polskiego. Młodzież naszej szkoły – uczniowie klasy I a THG, I a LO, II i III LO zaprezentowała program artystyczny, w którym przedstawiono burzliwe dzieje naszego państwa. W podniosłej atmosferze  zaprezentowano krótkie filmy, wiersze, opowieści o dziejach naszego państwa.  Wspólne śpiewano najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne.  Swoją obecności zaszczycili goście: Pani Alicja Woźnicka - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych,  Pani Ewa Szerszeniewska -  Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Olsztynku, Pan Andrzej Wojda - Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku, Pan Janusz Wirchanowicz -  Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku, Pan Mirosław Szostek – Komendant Straży Miejskiej w Olsztynku.  Wszystkim uczniom dziękujemy za godny udział w uroczystości i życzymy radosnego świętowania.

     • "Nie dla czadu" - spotkanie ze strażakami

     • 22 października o godz. 9:00 w LO w sali gimnastycznej, ul. Klikowicza 4 odbyło się dla klas pierwszych LO, TH-G i BSIS spotkanie edukacyjne ze strażakami z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, OSP w Olsztynku i pracownikiem Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowymw Olsztynie. Kampania informacyjno-edukacyjna ma uświadomić, że CZAD jest BEZBARWNY, BEZWONNY, ŚMIERTELNY. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla (CO), potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu. W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

     • Lekcja historii w Multimedialnym Muzeum w Olsztynku

     • W środę 10 października uczniowie klas pierwszych liceum i technikum odwiedzili Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka. Celem wizyty było uzupełnienie wiedzy dotyczącej okresu międzywojennego omawianej na lekcjach historii o dzieje swojej małej ojczyzny. Uczniowie poznali przebieg bitwy pod Tannenbergiem i jej wpływ na późniejsze losy Olsztynka i okolic. Dowiedzieli się, jak wyglądał zbudowany tu w latach dwudziestych potężny pomnik. Z ogromnych zainteresowaniem uczniowie oglądali mapy, zdjęcia i słuchali opowiadania pani przewodniczki.

     • Początki „żeglarskiej przygody” klasy I a THG

     • W sobotę 12 października grupa młodzieży z klasy I a THG pojechała do ośrodka Rewita Waplewo w Marózie, aby poznać tajniki żeglarstwa. Uczniowie pod czujnym okiem pana Krzysztofa Suwińskiego uczyli się podstaw żeglarstwa, obsługi sprzętu, poznawali fachowe słownictwo. W trakcie zajęć dowiedzieli się jak zachowywać się na wodzie podczas szkwałów. Chodź było bardzo trudno, mokro i wietrznie wszyscy świetnie się bawili i z pewnością tam powrócą.

    • Młodzież w kinie w Olsztynku
     • Młodzież w kinie w Olsztynku

     • W październiku uczniowie Zespołu Szkół w Olsztynku obejrzeli w kinie Grunwald w Olsztynku film pt. „Legiony”. Jest to osadzona w latach 1914-1916 opowieść o miłości, przyjaźni, marzeniach i dojrzewaniu. Zbiorowym bohaterem filmu są polscy żołnierze, którzy podczas I wojny światowej tworzyli formację będącą zalążkiem naszej przyszłej armii. Wątek miłosny został zgrabnie wpleciony w legionowy szlak bojowy: od wymarszu z krakowskich Oleandrów, aż po bitwę pod Kostiuchnówką. Przedstawiona na ekranie historia, m.in. dzięki umiejętnemu połączeniu prawdziwych wydarzeń i postaci z filmową fikcją, od pierwszych minut przykuwała uwagę uczniów. Była to dla nich doskonała okazja do tego, by poznać i utrwalić historię naszego państwa.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • W poniedziałek 14 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po przemówieniach zaproszonych gości odbyło się ślubowanie klas pierwszych oraz rozdanie nagród konkursowych. Fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć w naszej galerii.

    • Ogólnopolska akcja bicia rekordu w RKO wspólnie z WOŚP
     • Ogólnopolska akcja bicia rekordu w RKO wspólnie z WOŚP

     • Pierwsza i największa na świecie lekcja resuscytacji za nami !!! Brawo!!!Dziś 16.10.2019 r. po wielu dniach przygotowań uczniowie Zespołu Szkół w Olsztynku wzięli udział wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w akcji bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Cała akcja miała przede wszystkim uświadomić naszym uczniom, jak ważna jest nasza reakcja w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, a przede wszystkim jak ważna jest praktyka w przywracaniu podstawowych czynności życiowych. Czas trwania przedsięwzięcia to zaledwie 30 minut, ale te 30 minut to czas dla Nas wszystkich bezcenny. Ponad 150 uczniów wzięło w niej udział, a 95 osób wykonało Resuscytację. Brawo dla Was wszystkich Kochani !!! Dziękuję wzytskim osobom i instytucjom , które dołączyły do naszego bicia rekordu. Dziękuję również za pomoc w organizacji całej imprezy, a przede wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół w Olsztynku, uczniom i Olsztyneckiemu klubowi PCK.To wspaniałe, że jednego dnia tyle tysięcy osób w całej Polsce pokazało, w jednej chwili, że potrafi udzielić pierwszej pomocy. W przyszłym roku również startujemy i podbijemy kolejny rekord.